Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się na stronie https://weneve.com jest:
Weneve spółka cywilna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sikorskiego 45C/94, 35-304 Rzeszów
(w dalszej części zwana „WENEVE”)

NIP: 813 382 72 11, REGON: 384922265
Telefon: (+48) 17 777 01 45,
Adres poczty elektronicznej e-mail: ask@weneve.com
Rachunek bankowy mBank: 39 1140 2004 0000 3102 7946 6118

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym WENEVE.
Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
Konsument - (i) osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub (ii) osoba fizyczna prowadząca zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwany w dalszej części także „Klientem”).
Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.
Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.
Rzeczoznawca – specjalista posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym, w szczególności płyty betonowe, donice betonowe, akcesoria wykończenia wnętrz.
Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.
Dokument informacyjny – dokument dołączony do Towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji.
Sklep internetowy – serwis internetowy należący do WENEVE, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.
2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.
3. Głównym przedmiotem świadczenia WENEVE jest profesjonalna sprzedaż produktów wykończeniowych oraz dekoracyjnych które zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone do obrotu na rynku Polskim.
4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
5. Składane na stronie zamówienia na produkty prezentowane przez WENEVE stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez WENEVE w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania tego potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia.
6. WENEVE dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością. Zdjęcia natomiast nigdy nie będą w stanie odwzorować w 100% rzeczywistego wyglądu każdego produktu sprzedawanego przez WENEVE, są one jedynie poglądowym obrazem sprzedawanego produktu i należy mieć tego świadomość przed zawarciem umowy sprzedaży. 
7. Sposób korzystania z Towaru określa dokument informacyjny, dołączony do każdego towaru, który określa także zasady jego konserwacji.
8. Informacje o producentach Towarów, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, podawane są na stronie Sklepu internetowego, obok wybranego przez Kupującego Towaru
9. Konsument może porozumieć się z WENEVE, za pośrednictwem telefonu (a), poczty elektronicznej e-mail (b) oraz korespondencji bezpośrednio na adres biura spółki:
a) 17 777 01 45
b) ask@weneve.com
c) ul. Reja 12/18, 35-211 Rzeszów.
10. Konsument jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z WENEVE, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
12. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

SPRZEDAŻ TOWARÓW

1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie europejskiej (EURO) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu.
3. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.
4. Koszt dostawy zawsze aktualny podawany jest w podsumowaniu zamówienia na podstawie wielkości oraz wagi sprzedawanych produktów oraz rodzaju przewoźnika i formy płatności.
5. WENEVE honoruje następujące formy płatności:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy WENEVE (w tym przypadku, Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu),
b) płatność kartą płatniczą (PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.),
c) za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24 (PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).
d) za pośrednictwem serwisu PayPal. 
6. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy WENEVE”, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy WENEVE: mBank 39 1140 2004 0000 3102 7946 6118, podając w tytule przelewu: Zapłata za: [NUMER ZAMÓWIENIA]
7. Zamówienie realizowane jest po otrzymaniu płatności. Terminem płatności w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24 – jest data potwierdzenia otrzymania płatności przez WENEVE przekazywana drogą mailową.

8. Rachunek za zamówienie (Faktura VAT) wysyłany jest drogą elektroniczną na wskazany przez klienta w zamówieniu adres e-mail (w formacie PDF) oraz są dostępne do pobrania w linku zawierającym aktualny status zamówienia dołączany do maili informacyjnych - klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i wyraża zgodę na otrzymanie Faktury VAT drogą mailową. 
9. Wybierając formę dostawy w koszyku: "Wycena zamówienia" lub "Wycena zamówienia (InPost)" zamówienie przekształca się automatycznie w zapytanie ofertowe. Zamówienie choćby opłacone z góry, z jedną z dwóch wymienionych wcześniej form dostawy, nie będzie realizowane do czasu przesłania do klienta oferty z finalną ceną zamówienia oraz jej akceptacji oraz opłaty w całości przez klienta.
10. Składając zamówienie klient oświadcza, że zapoznał się z kartą techniczną produktu oraz instrukcją montażu (informacje znajdujące się w zakładce ZAŁĄCZNIKI na karcie produktu, lub w zakładce INSTRUKCJA MONTAŻU) i przyjmuje do wiadomości, że nie zastosowanie się do instrukcji oraz brak użycia dedykowanej chemii montażowej może skutkować nieprawidłowym montażem płyt, w tym pękaniem, wyginaniem oraz innym uszkodzeniem materiału, za które Weneve s.c. nie ponosi odpowiedzialności.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia WENEVE przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.
2. Złożone przez Klienta zamówienia zostaną realizowane w terminie podanym na karcie produktu, od dnia złożenia. Jeżeli mogłyby wystąpić opóźnienia - klient zostanie poinformowany mailowo minimum 24h przed pierwotną, przewidywaną datą dostawy określoną w wiadomości email dotyczącą przewidywanego czasu wysyłki zamówienia.
3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy, należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.
4. Zamówienia Sklep Internetowy realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00.
5. WENEVE jest obowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizyczny i prawnych.
6. Zamówiony Towar nie jest magazynowany. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zleceniem produkcji zindywidualizowanego zamówienia (zakup nieprefabrykowanego produktu), które zostanie wyprodukowane oraz dostarczone w terminie podanym na karcie produktu.
7. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia.
8. Podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia, a w szczególności podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy Towaru, może spowodować opóźnienie w jego dostawie.
9. Klient rozumie i akceptuje, że w celu realizacji zamówienia jego dane osobowe w tym: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres dostawy, e-mail, telefon, przekazywane są do firm trzecich wspomagającyh realizację zamówienia (tj. spedycja, produkcja, pakowanie etc.). Dane te używane są wyłącznie w celu realizacji zamówienie klienta i nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

WYSYŁKA TOWARU

1. Kupiony przez Konsumenta Towar, dostarczany jest firmą kurierską tylko na obszarze Polski, na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu zamówienia jako adres dostawy.
2. Dostarczenie Towaru do Konsumenta jest płatne, wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od kilku czynników takich jak waga, ilość oraz rodzaj towaru. Ostateczny koszt dostawy wyliczany jest indywidualnie do każdego zamówienia i widoczny jest w koszyku po dodaniu do niego pożądanych ilości towaru.
3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, WENEVE zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym WENEVE (maksymalnie w ciągu 7 dni od otrzymania towaru). Zgłoszenie uszkodzonej przesyłki po 7 dniach od jej otrzymania może wiązać się z negatywną decyzją reklamacyjną.
4. Zgłoszenie uwag dotyczących niedoskonałości produktu (które widoczne były przed zamontowaniem) po jego zamontowaniu oznacza akceptację stanu produktu. Reklamacja w tym przypadku zostanie rozpatrzona odmownie.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z WENEVE bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do siedziby WENEVE), w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin trzydziestodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez WENEVE, który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do siedziby WENEVE, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
5. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby WENEVE.
6. WENEVE dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
7. WENEVE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
8. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru WENEVE lub przekazać go osobie upoważnionej przez WENEVE niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
9. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 8, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10. Zwrotu Towaru Klient powinien dokonać na adres wskazany przez WENEVE po zgłoszeniu chęci odstąpienia od umowy.
11. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
13. Właściciel sklepu informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h) zawartej w drodze aukcji publicznej.
14. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku produktów realizowanych/produkowanych po złożeniu zamówienia przez klienta, tj.:
- płyty betonowe,
- płytki drewniane i betonowe,
- donice betonowe,
- doniczki, betonowe,
- drewniane oraz betonowe panele 3D,
- panele LED Blooki,
- panele akustyczne piankowe (z własną grafiką),
- lamele MDF, panele z lamelami na filcu oraz panelu MDF,
- inne produkty, które wytwarzane są po złożeniu zamówienie klienta na dany produkt. 

Powyższe kwestie poruszone są szerzej w zakresie obecnego ustawodawstwa (obowiązującego na dzień 01.01.2020 r.) oraz analizowana przez:
a) Home.pl na łamach artykułu: https://blog.home.pl/2015/01/kiedy-nie-moge-odstapic-od-umowy-nowa-ustawa-w-praktyce/#Produkt_na_zamowienie (link aktywny na dzień (01.01.2020 r.). 
b) prokonsumencki.pl na łamach artykułu: https://prokonsumencki.pl/ustawa-o-prawach-konsumenta-2/duza-ilosc-kombinacji-produktu-konsument-bedzie-mial-prawa-odstapienia-umowy-omawiamy-korzystne-dla-sprzedawcow-orzeczenie-dotyczace-nowej-ustawy-o-prawach-konsumenta/ (link aktywny na dzień (01.01.2020 r.).


REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
2. WENEVE zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.
3. Zaleca się, aby reklamowany Towar był odpowiednio zapakowany i oznaczony, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
5. WENEVE w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.
6. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.
7. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez WENEVE uzupełniony formularz, na adres siedziby WENEVE (Reja 12/118, 35-211 Rzeszów), przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe. Klient może również wysłać wiadomość mailową na adres mailowy ask@weneve.com z opisem wady towaru oraz zdjęciami ewentualnych uszkodzeń czy wad.
8. Jeżeli w wyniku uznania przez WENEVE reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, WENEVE niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.
9. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, WENEVE na żądanie Klienta obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez WENEVE, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. W sytuacji, gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, WENEVE wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, WENEVE będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma WENEVE, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
11. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.
12. Cechy betonu architektonicznego wynikające z jego naturalnej charakterystyki nie podlegają reklamacji. Płyty wykonane są z naturalnego betonu architektonicznego, dlatego zmienna kolorystyka, przebarwienia, nierównomierne rozłożenie koloru, porów czy kruszywa na powierzchni płyty stanowią o jego niepowtarzalności i atrakcyjności wizualnej. Te cechy nie są podstawą jakiejkolwiek reklamacji czy wymiany. Nierówna powierzchnia klejenia, wystające elementy kruszywa są naturalne i zwiększają przyczepność materiału w procesie klejenia. Należy zwrócić uwagę, że tzw. „łukowatość” tj. wygięcie powierzchni - jest naturalne dla elementów wylewanych, jakimi są płyty betonowe - należy użyć systemu poziomowania dostępnego w ofercie Weneve, aby wyrównać krawędzie płyt względem siebie na ścianie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:
- do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z WENEVE umowy sprzedaży,
- do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a WENEVE (patrz:
http://www.ihrzeszow.ires.pl/)
3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a WENEVE, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (patrz:
http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/biuro-ochrony-konsumentow) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (patrz:   http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,945,rzeszow.html).
4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W obecnym systemie prawnym zasady przetwarzania danych osobowych reguluje w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Pragniemy wyjaśnić, że przetwarzanie twoich danych odbywa się wyłącznie w celu zrealizowania twoich zakupów oraz w celu umożliwienia nam informowania cię o naszej ofercie i dopasowania jej do twoich potrzeb.

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez WENEVE?

WENEVE zbiera i przetwarza dane osobowe pozyskiwane za zgodą użytkowników stron internetowych prowadzonych przez Weneve s.c. (dalej: WENEVE), w tym klientów sklepu internetowego, użytkowników serwisu Newslettera i innych funkcjonalności strony https://weneve.com, w tym zapisywanych w plikach cookies.
Dane osobowe pozyskiwane są od osób, których dotyczą – użytkowników stron i klientów WENEVE, którzy dokonali rejestracji na stronie sklepu internetowego.
Administratorem powyższych danych osobowych będzie WENEVE oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, oraz nasi zaufani partnerzy.

Cele przetwarzania danych osobowych.

WENEVE gromadzi i przetwarza dane osobowe w celach wymaganych prawem oraz innych celach określonych przez WENEVE, między innymi aby:
- optymalizować proces podejmowanych przez klientów czynności, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie procesu zakupu, dostawy, reklamacji czy zwrotu zakupionych towarów,
- budować ofertę dopasowaną do potrzeb klientów,
- informować klientów o nowych produktach i obniżkach cenowych w ofercie WENEVE,
- dokonywać analiz, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem administrator danych osobowych (WENEVE) może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

W WENEVE powołano inspektora ochrony danych osobowych, który czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych przez WENEVE.

Dane kontaktowe inspektora: iod@weneve.com

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym do: 

1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2;
6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
7) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych;

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez WENEVE?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).

Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań użytkowników stron internetowych i usług prowadzonych przez WENEVE, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary/ analizy i ich udoskonalanie, jak również marketing własny WENEVE jest tzw. uzasadnionym interesem administratora danych osobowych. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wyrazić zaznaczając przycisk „zgadzam się”, znajdujący się obok treści oświadczenia.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Aby Klient otrzymał status „Stałego Klienta” Sklepu Internetowego, musi dokonać rejestracji na stronie https://weneve.com
2. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. 133 z dnia 28.08.97r.).

 

close Koszyk

Założono nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło