1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
2. WENEVE zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.
3. Zaleca się, aby reklamowany Towar był odpowiednio zapakowany i oznaczony, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
5. WENEVE w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.
6. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.
7. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez WENEVE uzupełniony formularz, na adres siedziby WENEVE (Reja 12/118, 35-211 Rzeszów), przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe. Klient może również wysłać wiadomość mailową na adres mailowy ask@weneve.com z opisem wady towaru oraz zdjęciami ewentualnych uszkodzeń czy wad.
8. Jeżeli w wyniku uznania przez WENEVE reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, WENEVE niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.
5. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, WENEVE na żądanie Klienta obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez WENEVE, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. W sytuacji, gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, WENEVE wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, WENEVE będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma WENEVE, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
7. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.
8. Cechy betonu architektonicznego wynikające z jego naturalnej charakterystyki nie podlegają reklamacji. Płyty wykonane są z naturalnego betonu architektonicznego, dlatego zmienna kolorystyka, przebarwienia, nierównomierne rozłożenie koloru, porów czy kruszywa na powierzchni płyty stanowią o jego niepowtarzalności i atrakcyjności wizualnej. Te cechy nie są podstawą jakiejkolwiek reklamacji czy wymiany. Nierówna powierzchnia klejenia, wystające elementy kruszywa są naturalne i zwiększają przyczepność materiału w procesie klejenia. Należy zwrócić uwagę, że tzw. „łukowatość” tj. wygięcie powierzchni - jest naturalne dla elementów wylewanych, jakimi są płyty betonowe - należy użyć systemu poziomowania dostępnego w ofercie Weneve, aby wyrównać krawędzie płyt.

close Koszyk

Założono nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło